Basın Yayın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüMüdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Çaldıran Belediye Binası
Organizasyon Şeması
Görevleri

ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

                                               Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Çaldıran Belediye Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla
İlişkiler Müdürlüğü’nün, kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve
esaslarını düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- Bu yönetmelik Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ndeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Dayanak
MADDE 3- Bu yönetmelik, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- Bu yönetmelikte geçen ;
Belediye: Çaldıran Belediyesini,
Başkanlık: Çaldıran Belediye Başkanlığını,
Müdürlük: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü,
Personel: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli tüm personelleri ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 5- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 10.04.2014 tarihli, 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine dayanarak Lice Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 18 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Müdür ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.

Bağlılık
MADDE 7- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya
görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün Görevleri
MADDE 8 –
1- Yerel ve Ulusal Medyada Lice Belediyesi ile ilgili yer alan bütün haberlerin
takip edilmesi, arşivlenmesi,
2- Başkanlığımız faaliyetleriyle ilgili basın bildiri ve bültenleri hazırlamak, konuyla ilgili Cd, kaset, slayt ve fotoğraflarla birlikte basın organlarına dağıtılması,
3- Çeşitli tarihi günlerde günün önemine uygun kutlama törenlerinin tertiplenmesi,
4- Çeşitli gün ve haftalarda şenlik, festival v.s. gibi faaliyetlerin organizasyonunun
yapılması,
5- Lice Belediyesi tarafından düzenlenen tüm etkinlik ve yürütülen faaliyetlerin tanıtılması için basın yayın organlarıyla iletişime geçilmesi,
6- Törenlerle ilgili olarak davetiye bastırmak, afiş yaptırmak, broşür bastırmak ve bunların gerekli yerlere asılması ve dağıtılmasının sağlanması,
7- Belediye faaliyetleri ve yapılan hizmetleri yerel basın ve kamuoyu bilgilendirilmesi amacıyla haber ve bilgi akışını belediye internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmesi,
8- Belediye ile basın yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri koordine etmek, haber ve bilgi akışı ile basın randevuları ile başkanın basın toplantılarının organize edilmesi,
9- Başkanlığa yapılan ziyaretlerin fotoğraflanması ve arşivlenmesi,
10- Belediye ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı tüm hizmetlerin ve açılış ile organizasyonların fotoğraflanması ve arşivlenmesi,
11- Başkan mesajlarının hazırlanması,
12- Başkanlığa bağlı törenler, organizasyonların düzenlenmesi,
13- Lice Belediyesinin resmi web sitesi için gerekli olan görüntülü ve görüntüsüz haberleri hazırlayıp sitenin sürekli güncelliğinin korunması,
14- Belediyemizin etkinliklerini vatandaşlarımıza duyurmak amacıyla toplu sms
sistemine kayıtlı kişilere mesaj gönderilmesi,
15- Sosyal ve Kültürel aktivitelerin yürütülmesi,
16- BİMER başvurularının takibi,
17- Bilgi Edinme Sistemi ile ilgili başvuruların takibi,
18- Belediyemize ait Billboardların kiralama işlemlerinin yürütülmesi,
19- Milli kültürümüzün yazılı belgeleri, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaç ve kapsamlı yayınlar hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,
20- Belediyemiz birimlerinden ve Resmi Kurum ve Kuruluşlardan gelen ilanların süresi içerisinde ilgisine göre ilan panosu, ses yayın cihazı ve belediyemiz web sitesinde ilan
edilmesini sağlayıp, ilan tutanaklarının ilgili birimler ile kurum ve kuruluşlara gönderilmesini sağlamak.
21- Vatandaşlardan gelen ilan taleplerinin uygunluğuna bakılarak ücreti karşılığında ilan panosu ve ses yayın cihazıyla ilanın yapılmasını sağlamak.
Müdürlük Yetkisi
MADDE 9 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine
verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 10 – Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.
Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 11 –
1- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.
2- Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını
düzenler.
3- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin disiplin amiridir.
4- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak.
5- Müdürlük Faaliyet Raporunu hazırlamak.
6- Müdürlük bütçesini hazırlamak, etkin ve verimli olarak kullanmak.
7- Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.
8- Müdürlük arşivini oluşturmak, arşiv çalışmalarını yapmak, yaptırmak,
9- Müdürlüğü ilgilendiren konularda Belediye Meclisi ve Belediye Encümenine teklifte bulunmak.
10- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yukarıda sayılan görevleri ve 5393
Sayılı Kanuna dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar
çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 12- Müdürlük bünyesinde bulunan personeller, görevlendirmelere istinaden ve
kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla
mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

Denetim

MADDE 13- Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur. Müdür tüm Personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

Disiplin

MADDE 14- Çalışan Personelle ilgili disiplin cezaları 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

Disiplin Cezalarının uygulanacağı fiil ve haller, yürürlükteki yasa, tüzük yönetmeliklerde ve diğer ilgili yasal mevzuatta belirlenmiş cezayı gerektiren fiil ve eylemlerdir.

Devir Teslim İşlemleri

MADDE 15- Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan görevlilerin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz. Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yen, görevliye teslim edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16- İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 17- Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 18- Bu yönetmelik hükümlerini Lice Belediye Başkanı yürütür.

Faaliyetleri
  1. Haber Hazırlama
  2. Dijital Montaj
  3. Arşiv ( Fotoğraf ve Video )
  4. Basın Bülteni Hazırlanması
  5. Fotoğraf Çekimi
  6. Kamera Çekimi
  7. Televizyon Kayıtları
  8. Dijital Haber Arşivi
  9. Bilgi Edinme