Fen İşleri Müdürlüğü

M. Reşit HANALP
M. Reşit HANALP
Müdür İletişim Bilgileri
Adres  :  Çaldıran Belediyesi
Telefon  :  04324122234
Görevleri

ÇALDIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Çaldıran Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3: Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye: Çaldıran Belediyesini,

b) Başkan: Çaldıran Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Lice Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Birim : Fen İşleri Müdürlüğünü,

e) Müdür: Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

f) Şef: Fen İşleri Müdürlüğünde kadrolu şefi,

g) Personel: Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını (memur, sözleşmeli personel, veri hazırlama ve kontrol memuru ve işçiler) ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Teşkilat ve Bağlılık

Kuruluş

MADDE 5- Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunun 48 inci maddesi ve 10.04.2014 tarihli, 28968 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak Lice Belediye Meclisinin 04.06.2014 tarih ve 18 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat
MADDE 6- Fen İşleri Müdürlüğü, Müdür ve yeteri kadar personelden oluşmaktadır.
Bağlılık
MADDE 7- Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluk

Fen İşleri Müdürlüğü’nün görevleri
MADDE 8- Aşağıda belirtilen görevler, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülür:
a) Bedeli Belediye tarafından karşılanan ve ihale suretiyle yaptırılması düşünülen her türlü işin ilgili mevzuat ve hükümlere göre keşiflerini hazırlamak.
b) Belediyenin yapı ve inşaat programını hazırlamak.
c) Kontrolörlük hizmetlerini yapmak, hak ediş ve kesin hesaplarını düzenleyerek bunlarla ilgili tüm işlemleri takip ederek sonuçlandırmak.
d) İhale edilmiş işlerin geçici ve kesin kabullerini yapmak.
e) Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek.
f) Başkanlık makamınca yapılması istenen işlere ait her türlü etüt, plan, proje, keşif ve ihale dosyaları hazırlamak, takiplerini yapmak.
g) Belediyenin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımlarını sağlamak.
h) Belediyenin görev ve yetki alanına giren yollarda bordur ve tretuar çalışmalarını yapmak veya yaptırmak.
i) Açık ve kapalı park yerleri yapmak veya yaptırmak.

j) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.
k) Teknik konularda başkanlık makamına ve belediyenin diğer birimlerine danışmanlık yapmak
Etüt ve Proje ile ilgili görevleri
a) Belediye sınırları ve mücavir alan içerisinde yapımı planlanan (ihale edilen) hizmet binaları, yeşil alan, yollar v.b. projeler için öneride bulunmak.
b) Bu projelerin imar planına uygunluğunu araştırmak; alan, uygulama ve detay projelerini hazırlamak; mimari ve mühendislik projelerinin hazırlanmasını sağlamak.
c) Hazırlanan projelerin keşif ve ihale çalışmalarını gerçekleştirerek neticelendirmek.
d) İlçe genelinde yeni yol açmak.
e) Mevcut yolların yeniden düzenlenmesi işlerin kontrollüğünü yapmak ve bu işlere ait ihale hazırlık çalışmaları ile ihalelerin yapılmasında görev almak.
f) Vatandaştan gelen şikâyetleri yerinde değerlendirilerek gerekli müdahalelerde bulunmak.
g) Yapımı süren ve tamamlanan hizmet binaları, yeşil alan, yollar ve her türlü yapı tesis ve düzenlemelerin geçici ve kesin kabul işlemlerini yürütmek.
Park ve Bahçeler ile ilgili görevleri
a) Belediye sınırları içerisinde yapımı planlanan yeşil alan, ve her türlü yapı tesis ve düzenlemelerinin şartnameler ve yönetmelikler kapsamında yürütülmesini, yapıların ekonomik ve sağlıklı bir şekilde program dahilinde tamamlanmasını kontrol etmek.
b) Park, bahçe ve dinlenme yerleri yapmak.
c) Yol kenarları ve ilçenin ortak alanlarını yeşillendirmek.
d) Yol kenarları ile park ve dinlenme yerlerine gerektiğinde istinat duvarları inşa etmek.
Yol Yapım, Bakım, Onarım ile ilgili görevleri
a) Belediyenin sorumluluğu altında bulunan cadde ve sokaklardaki yolların yapımı,
bakımı ve onarımını sağlamak.
b) Açılan yolların bordürlerinin döşenmesi ve tretuvar dolgularının yapılmasını sağlamak.
c) İhale suretiyle yaptırılan yol bakım ve onarım faaliyetlerinin kontrollüğünü yapmak.
d) Tabii afet vb. durumlarda iş makineleri ve ekipler ile çalışmalara katılmak.
e) Yağmur suyu kanalları ile baca ve ızgaraların temizliğini yapmak.

f) Kış aylarında kar yağışında karla mücadele etmek.

Müdürlük Yetkisi
MADDE 9 – Fen İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.
Müdürlüğün Sorumluluğu
MADDE 10 – Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

Müdürün görev ve yetkileri
MADDE 11- Fen İşleri Müdürü,
a) Birimi yönetir, görev dağılımını yapar ve personel arasında koordinasyonu sağlar
b) Birimin yazışmalarını yürütür, görev alanı kapsamında, belediyenin diğer idareler nezdinde ki iş ve işlemlerini izler ve sonuçlandırılmasını sağlar.
e) Hizmetlerin şeffaf, planlı, belediyenin amaçlarına ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi için gerekli önlemleri alır.
h) Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanını düzenler ve birim faaliyet raporlarına ekler.
i) Birimiyle ilgili toplantılara katılır, birim içinde düzenli ve planlı toplantılar yapılmasını sağlar.
j) Görevlerini yerine getirirken birim içi ve diğer birimlerle işbirliği ve uyum içinde çalışılmasını sağlar.
k) Yeterli sayı ve nitelikte personel istihdamını, personelin eğitimini ve yetiştirilmelerini sağlayacak çalışmalar yapar.
l) Astlarının performansını periyodik olarak değerlendirir; biriminde moral, motivasyon ve performansı artırıcı çalışmalar yapar.
m) İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına bağlı olarak çalışılmasını sağlar.
n) Üst yönetim tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
Müdürün sorumlulukları
MADDE 12- Fen İşleri Müdürü, birim görevlerinin yerinde ve zamanında yerine
getirilmesinden üst yönetime karşı sorumludur. Müdür;
a) Görev ve yetkileri çerçevesinde idari-mali karar ve işlemlerin etkili, süratli, verimli ve doğru yürütülmesinden sorumludur.
b) Birimi ile ilgili işlemleri yerine getirirken; kurumun genel ilkelerine, kurallarına ve mevzuata göre çalışılmasından sorumludur.
Personelin Görev Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 13- Müdürlük bünyesinde bulunan personeller, görevlendirmelere istinaden ve kendilerine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla mükelleftir. Müdüre ve üstlerine karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

Hizmetlerin icrası

MADDE 14- Fen İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b) Görevin planlanması: Fen İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c) Görevin İcrası: Fen İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 15-

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

a) Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür Tarafından sağlanır.

b) Fen İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c) Fen İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve Personellerine iletir.

ç) Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Fen İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Denetim ve Disiplin Müdürlük içi denetim

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 16- Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur. Fen İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.
Personel özlük dosyaları
MADDE 17- Özlük Dosyasının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük Dosyası başlıca dayanaktır. Bu dosyalar Yazı İşleri Müdürlüğünce saklanır.
Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.
Disiplin cezaları
MADDE 18- Fen İşleri Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

Disiplin Cezalarının Uygulanacağı Fiil ve Haller

MADDE 19- Bunlar yürürlükteki yasa, tüzük yönetmeliklerde ve diğer ilgili yasal mevzuatta belirlenmiş cezayı gerektiren fiil ve eylemlerdir.

Devir Teslim İşlemleri

MADDE 20- Fen İşleri Personelinin ölüm hariç herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmetleri altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimi yapmaları zorunludur. Devir teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılamaz.

Çalışanın ölümü halinde kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 17: İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük
MADDE 18: Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve Mülki İdare Amirine gönderildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19: Bu yönetmelik hükümleri Lice Belediye Başkanı ve Fen İşleri Müdürlüğünce yürütülür.